Usuwanie awarii urządzeń, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Konserwacja i utrzymanie ujęć wody pitnej, przepompowni ścieków, przepompowni wód opadowych i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków. Odbiory przyłączy wod-kan – na terenie gminy Pszczółki – od 07.2020